MENU

Obchodní podmínky

podminky.pngSmluvní podmínky Dobré misky pro nákupy a vztahy mezi prodávajícím a nakupujícím

 

Kontaktní údaje prodávajícího

Kontaktní údaje

Název: Dobrá miska s.r.o.
Sídlo: Brunnerova 1486, Pohořelice 691 23 (neslouží pro vracení zboží a případné reklamace)
IČ: 02477432
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložce 81445
Telefon: +420 727 821 348
Email: info@dobra-miska.cz
Kontaktní adresa: Žďár 5 (Rájec-Jestřebí), 679 02
Seznam provozoven: Žďár 5 (Rájec-Jestřebí), 679 02
Provozní doba: PO-PÁ 7:30 - 16:00 hod.

odkaz do Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) k možnosti ověření kontaktních údajů

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V některých případech můžou být obrázky produktů ilustrativní.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží,zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.


Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u
jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží
odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se
doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení (informace zde)  Doručení zboží je možné pouze v rámci České republiky.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu
zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč.
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady
marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je
prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům
na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od
kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je
povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen
prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní včetně případných dárků a bonusů, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.


Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke
splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí
na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného
podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží,
které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických
důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů,
porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o
ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u
smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Protokol pro vrázení zboží: http://www.dobra-miska.cz/reklamace

Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,
nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,
hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům),
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to
povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit
požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této
součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o
vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního
používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro
kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na
přiměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená
podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou
slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo
čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující
uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k
použití. 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní
údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném
porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být
při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a
kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl
kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost
prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím
SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu
smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto
údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na
elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv
náklady. 

http://www.dobra-miska.cz/vice-o-gdpr

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.


Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci
samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Platnost od 1.1. 2019

 


* * * PROSÍME, PODPOŘTE NÁŠ OBCHOD ZDE * * *